• 0 โหวต - 0 เฉลี่ย
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
การประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ สัมฤทธิ์ผลใน 4 วัน

#1
[Image: 3008-171.jpg?w=900]

หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรแรกของโรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย ที่เปิดการสอนรุ่นแรกตั้งแต่ปี 2538 มีผู้สำเร็จการอบรมแล้วกว่า 2,500 ท่าน ทั้งจาก หน่วยราชการ และภาคเอกชน การอบรมนี้ใช้ความรู้มาตรฐาน ประเมินค่าทรัพย์สินระดับ สากลจาก Lincoln Institute of Land Policy ผนวกกับประสบการณ์จริงในประเทศไทย ซึ่งผู้สอนได้ดำเนินการสำรวจ และประเมินค่าทรัพย์สินอสังหาริมทรัพย์นับล้านชิ้นทั่วประเทศ
หลักสูตรการประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ สัมฤทธิ์ผลใน 4 รุ่นที่ 136 จะจัดขึ้นวันพุธที่ 30 มกราคม - เสาร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2562  เวลา 08:30 - 17:30 น. ณ โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย
 
รายละเอียด
ภาคความรู้พื้นฐาน: 
-           ตลาดอสังหาริมทรัพย์กับการประเมินค่าทรัพย์สินในปัจจุบัน
ภาพรวมของภาวะตลาดอสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทยที่กระทบต่อ การประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ประเภทต่าง ๆ

-           การรังวัดตรวจสอบหาตำแหน่งที่ดิน
-           การอ่าน - เขียนแบบแปลนอาคารเบื้องต้น 
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการอ่านและการเขียนแบบแปลนอาคารประเภทต่าง ๆ และข้อสังเกตจากวิศวกรที่เชี่ยวชาญการตรวจสอบอาคาร

ภาคทฤษฎี: 
-           หลักแห่งมูลค่าทรัพย์สินในเชิงสากล
มูลค่าทรัพย์สินขึ้นอยู่กับอะไร นิยามมูลค่าทรัพย์สิน ว่าด้วยทุน ราคาและมูลค่าตามมาตรฐานสากล หลัก 11 ประการในการกำหนดมูลค่า มาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพประเมินค่าทรัพย์สิน

-           กระบวนการประเมิน 1: วิเคราะห์มูลค่าจากต้นทุน
-           กระบวนการประเมิน 2: การเปรียบเทียบตลาด
-           กระบวนการประเมิน 3: การแปลงรายได้เป็นมูลค่า
-           กระบวนการประเมิน 4: การทดสอบสมมติฐาน
หรือ Hypothetical Analysis/residual Approach ใช้พิสูจน์ราคาได้ชัดเจนที่สุดทางหนึ่ง แม้ในกรณีที่ไม่มีการซื้อขาย

ภาคทักษะ: 
-           เทคนิคชั้นสูง: CAMA-AVM
หลักการ CAMA กับการประเมินเพื่อเวนคืน Computer-assisted mass appraisal แบบจำลองทางสถิติ เพื่อการประเมินและการเวนคืน มีผลกระทบต่อมูลค่าตรวจสอบอย่างไร

-           แนวทางการวิเคราะห์ตลาดอสังหาริมทรัพย์
วัฏจักรอสังหาริมทรัพย์คืออะไรจะให้ความสำคัญกับตลาดรวมตลาดเฉพาะพื้นที่เฉพาะส่วนและทรัพย์สินของเราอย่างไร

-           กรณีตัวอย่างภาคพิสดาร จากการประเมินจริง
-           การเขียน - การอ่านรายงานประเมินค่าทรัพย์สิน
ภาคปฏิบัติ: 
-           การทดลองประเมินจริงภาคสนาม
-           เสนอรายงานผลการทดลองประเมินจริงภาคสนาม
ค่าลงทะเบียน
ท่านละ 24,000 บาท (ยังไม่รวม Vat 7%)
กรณีนิติบุคคล สามารถหัก ณ ที่จ่ายได้ 3%
ค่าใช้จ่ายในการอบรมสามารถหักลดหย่อนภาษีได้ 200 %
ลงทะเบียน https://www.trebs.ac.th/th/detail.php?id=17
 
ติดต่อสอบถาม
โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย โทร. 02-295-2294 ต่อ 114 หรือ 02-295-3905 ต่อ 114
Line @trebs1  Email: lek@trebs.ac.th
Tags :  หลักสูตรการประเมินทรัพย์สินอสังหาริมทรัพย์โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย , การเวนคืน
ค้นหา
ตอบกลับ
ได้รับขอบคุณจาก:


Digg   Delicious   Reddit   Facebook   Twitter   StumbleUpon  


You are visitor no. :   Theme © 2014 iAndrew  
Powered by: MyBB, © 2002-2019 MyBB Group.  
ลงโฆษณากับนานาสาระ ดอทโออาร์จี เพียงเดือนละ xxx บาท สนใจติดต่อที่ info@nanasara.org