• 0 โหวต - 0 เฉลี่ย
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
ไม่รู้ใครจะทนอยู่ได้มั่งกับ ‘ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี “ เนี่ย...

#1
ไม่รู้ใครจะทนอยู่ได้มั่งกับ ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี “ เนี่ย...


ประเทศเรานี่ยิ่งอยู่ยิ่งสับสน...ทำมาหากินก็ลำบาก..แทบจะเครียดรายวัน...

ไม่รู้ที่ดาวอังคารมีคนไปจองอยู่เยอะหรือยัง...ชักอยากจะไปมั่งแระ...

ไม่ก็หลับเหมือนตายไปเลย..อีก 20 ปีค่อยตื่นขึ้นมาดูว่ามันไปถึงไหนแล้ว....

เชิญอ่านข่าวครับ :
 
ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศ 'ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี' แล้ว

[Image: 44560530514_104563dc15_o_d.jpg]
 
13 ต.ค. 2561 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่ ประกาศ เรื่อง ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580) ระบุว่า สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า โดยที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา 65 บัญญัติให้รัฐพึงจัดให้มียุทธศาสตร์ชาติ เป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดทำแผนต่างๆ ให้สอดคล้องและบูรณาการกันเพื่อให้เกิดเป็นพลังผลักดันร่วมกันไปสู่เป้าหมายดังกล่าว และต่อมา ได้มีการตราพระราชบัญญัติการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ.2560 โดยกำหนดให้มีคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อรับผิดชอบในการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ และเมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีและสภานิติบัญญัติแห่งชาติแล้ว ให้นายกรัฐมนตรีนำขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวาย เพื่อมีพระบรมราชโองการประกาศใช้เป็นยุทธศาสตร์ชาติต่อไป
 
 
บัดนี้ คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติได้ดำเนินการจัดทำร่างยุทธศาสตร์ชาติเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 5 มิ.ย. 2561 เห็นชอบร่างยุทธศาสตร์ชาติ ประกอบกับ ในคราวประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติเมื่อวันที่ 6 ก.ค.2561 ที่ประชุมได้ลงมติ ให้ความเห็นชอบร่างยุทธศาสตร์ชาติแล้ว ดังมีสาระสำคัญตามที่แนบท้ายนี้ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ใช้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580) ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 8 ต.ค. พุทธศักราช 2561 เป็นปีที่ 3 ในรัชกาลปัจจุบัน ผู้รับสนองพระราชโองการ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

คลิ๊กอ่าน ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580)

https://prachatai.com/journal/2018/10/79128
นานาสาระ
ตอบกลับ
ได้รับขอบคุณจาก:

#2
แม่ลูกจันทร์

ไม่พอเพียง

รัฐบาล คสช.ของ พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา ประกาศยึดมั่นหลักการแห่งความพอเพียง

งบประมาณทุกบาททุกสตางค์ที่มาจากเงินภาษีประชาชนรัฐบาลจะใช้จ่ายอย่างรอบคอบเฉพาะเรื่องที่จำเป็น

แต่ แต่สิ่งที่รัฐบาลพูดกับสิ่งที่รัฐบาลทำ มันสวนทางกันอย่างสิ้นเชิง

งบรายจ่ายปีใหม่ 2562 ซึ่งจะเริ่มรูดปื๊ดๆตั้งแต่วันนี้ รัฐบาลจัดเป็นงบรายจ่ายบุคลากรภาครัฐสูงถึง 1 ล้านล้านบาท หรือ 1 ใน 3 ของยอดงบประมาณรายจ่ายประเทศไทย

จึงไม่น่าแปลกใจว่าเหตุใดงบประมาณรายจ่ายประเทศ จึงขาดดุลติดลบตัวแดงเถือกติดต่อกัน 4 ปี

ล่าสุด ที่ประชุม สนช.ใช้เวลาเพียง 20 นาที ลงมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์คลอดร่าง ก.ม.การเงิน 3 ฉบับใหม่ของรัฐบาล

1, พ.ร.บ.ขึ้นเงินเดือน เงินประจำตำแหน่ง ประธาน และกรรมการองค์กรอิสระ แบบยกแผง ได้แก่ ป.ป.ช. กกต. ผู้ตรวจการแผ่นดิน และกรรมการสิทธิมนุษยชน และกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน

โดยประธานองค์กรอิสระ ซึ่งปัจจุบัน รับเงินเดือน 119,920 บาท จะได้เพิ่มเป็นเดือนละ 131,920 บาท

กรรมการองค์กรอิสระ ซึ่งเคยรับเน็ตๆ 115,740 บาท จะได้รับค่าแรงขั้นต่ำเพิ่มเป็นเดือนละ 123,040 บาท

2, พ.ร.บ.ขึ้นเงินเดือน และเงินประจำตำแหน่ง ประธานศาลรัฐธรรมนูญและตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

โดยประธานศาลรัฐธรรมนูญ จากที่รับเนื้อๆ เดือนละ 125,590 บาท จะได้ปรับเพิ่มเป็นเดือนละ 138,090 บาท

ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ซึ่งเคยรับนิ่มๆ เดือนละ 115,740 บาท จะได้รับ อัดฉีดเพิ่มขึ้นเป็นเดือนละ 131,920 บาท

3, พ.ร.บ. ขึ้นเงินเดือน และเงินประจำตำแหน่งอัยการสูงสุด

โดยอัยการสูงสุดซึ่งเคยรับเดือนละ 115,740 บาท จะได้เพิ่มเป็นเดือนละ 131,920 บาท

สุขี สุขี สุขี แฮปปี้กระเป๋าตุงไปตามๆกัน

“แม่ลูกจันทร์” คำนวณคร่าวๆ ประธาน และกรรมการองค์กรอิสระ ประธานและตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ และอัยการสูงสุดจะได้ปรับขึ้นเงินเดือนใหม่เฉลี่ย 12,000 บาทต่อคนต่อเดือน

พร้อมแพ็กเกจโปรโมชันครบวงจร ทั้งการประกันสุขภาพระดับพรีเมียมรถประจำตำแหน่ง ตั๋วเครื่องบินเฟิสต์คลาส พักโรงแรมหรู และสิทธิประโยชน์อื่นๆ อีกมากมาย

ข้อสำคัญ ยังกำหนดให้การขึ้นเงินเดือนใหม่ มีผลย้อนหลังตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2557

เท่ากับขึ้นเงินเดือนย้อนหลังยาวไปอีก 4 ปี กับ 10 เดือน

ตัวอย่างเช่น ประธาน ป.ป.ช.ได้ประเคนเงินเดือนขึ้นอีก 12,000 บาท โดยให้มีผลย้อนหลังไปอีก 58 เดือน

ท่านประธาน ป.ป.ช.จะได้ตกเบิก อีก 6.9 แสนบาทฟรีๆ

“แม่ลูกจันทร์” ถามรัฐบาลว่าอัตราเงินเดือนปัจจุบันที่ประธานองค์กรอิสระ กรรมการองค์กรอิสระ ประธานศาลรัฐธรรมนูญ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ และอัยการสูงสุด รับอยู่เดือนละ แสนกว่าบาท ไม่พอกินพอใช้หรืออย่างไร??

รัฐบาลจึงต้องประเคนขึ้นเงินเดือน เพิ่มให้อีกก้อนโต??

ขอกระชุ่นถามต่อไปว่า มีเหตุผลจำเป็นตรงไหน จึงให้การขึ้นเงินเดือนชุดใหญ่ต้องมีผลย้อนไปถึง 4 ปี 10 เดือน??

นี่คือตัวอย่างล่าสุดของการใช้จ่ายเงินภาษีประชาชนที่ไม่ยึดหลักประหยัดขัดแย้งแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

ความจริงไม่อยากค้านนะเนี่ย... แต่ค้านซะหน่อยก็ดีเหมือนกัน.

       “แม่ลูกจันทร์”
นานาสาระ
ตอบกลับ
ได้รับขอบคุณจาก:


Digg   Delicious   Reddit   Facebook   Twitter   StumbleUpon  


You are visitor no. :   Theme © 2014 iAndrew  
Powered by: MyBB, © 2002-2019 MyBB Group.  
ลงโฆษณากับนานาสาระ ดอทโออาร์จี เพียงเดือนละ xxx บาท สนใจติดต่อที่ info@nanasara.org