• 0 โหวต - 0 เฉลี่ย
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
ใกล้เลือกตั้งแล้ว..” รัฐบาล “ ออกมาหาเสียงเอาเปรียบพรรคการเมืองอื่นๆ อย่างน่าเกลียด..

#1
ใกล้เลือกตั้งแล้ว..” รัฐบาล “ ออกมาหาเสียงเอาเปรียบพรรคการเมืองอื่นๆ อย่างน่าเกลียด...


โฆษณาจะอัดฉีดเงินเข้าหมู่บ้านละ 5 แสนบาท..เริ่ม 10 จังหวัด 700ตำบลที่ยากจน..

จังหวัดไหนตำบลไหนบ้างก็ยังไม่รู้....นู่น...อีกสองเดือนกว่านู่นถึงจะประกาศ...

อยากฟังความเห็นของนักพัฒนาว่า..ไอ้งบหมู่บ้านละ 5 แสนบาทนี่..มันจะพัฒนาหมู่บ้านได้ยังไงบ้าง...

เชิญอ่านข่าวครับ :
 
รัฐบาลเตรียมตั้งสภาตำบล ให้ตำบลละ 5 แสนผุดโครงการพัฒนา เริ่ม 10 จังหวัดยากจน
 
 “ มติชนออนไลน์ “ รายงานว่า กอบศักดิ์ ภูตระกูล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนและเร่งรัดการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาล (กขร.) ว่า ที่ประชุ่มเห็นชอนร่างระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วย การสร้างเสริมชุมชนเข้มแข็ง พ.ศ. ... โดยเป็นการดําเนินการให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญและแผนการปฏิรูป ประเทศ เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนระดับตําบล ซึ่งเป็นรากฐานการพัฒนาประเทศ ให้พุ่มขึ้นได้ ส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ฟื้นฟูส่งเสริมภูมิปัญญา ฯลฯ โดยจัดให้มีสภาพัฒนาตําบล เป็นกลไกในการปรึกษา หารือ และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการให้ความเห็นต่อการดําเนินโครงการหรือกิจกรรมของหน่วยงานรัฐหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ สภาพัฒนาตําบล จะเป็นเวทีของชุมชน หน่วยงาน ราชการ ในการรวมตัวปรึกษาหารือ ประสานงาน ดําเนินการจัดทําแผนการพัฒนาพื้นที่ และส่งเสริมการมีส่วน ร่วมของของสมาชิกในการพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็ง ยั่งยืน ถือเป็นการส่งเสริมประชาธิปไตยในชุมชน โดยจะ สนอที่ประทุ่มคณะรัฐมนตรี (ครม.) ภายใน 2 เดือนนับจากนี้

[Image: 38-12-728x455.jpg]

กอบศักดิ์กล่าวว่า ที่ประชุมยังเห็นชอบโครงการพัฒนาศักยภาพผู้นําชุมชนและพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมชุมชน เพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาคน โดยดําเนินโครงการในลักษณะกองทุนสําหรับการพัฒนาเชิงพื้นที่ เพื่อสร้างผู้นําชุมชนที่มีศักยภาพ สร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชน เน้นให้คนมีส่วนร่วม ในการขับเคลื่อนและคัดเลือกโครงการเพื่อพัฒนาชุมชั้น โดยให้มีการตั้งกองทุนสําหรับการพัฒนาเชิงพื้นที่ งบประมาณเริ่มต้น 2,000 ล้านบาท ระยะเวลาดําเนินการ 3 ปี ช่วงปีแรกจะเริ่มดําเนินการ กับจังหวัดที่ยากจน 10 จังหวัด 700 ตําบล งบประมาณไม่เกินตําบลละ 500,000 บาท หนึ่งตําบลสามารถเสนอไม่ได้จํากัดโครงการ ทั้งนี้จะเสนอขอความเห็นขอบคณะรัฐมนตรี (ครม.) ภายใน 2 เดือนนี้

ที่มา :


https://www.matichon.co.th/politics/news_1149011
นานาสาระ
ตอบกลับ
ได้รับขอบคุณจาก:


Digg   Delicious   Reddit   Facebook   Twitter   StumbleUpon  


You are visitor no. :   Theme © 2014 iAndrew  
Powered by: MyBB, © 2002-2019 MyBB Group.  
ลงโฆษณากับนานาสาระ ดอทโออาร์จี เพียงเดือนละ xxx บาท สนใจติดต่อที่ info@nanasara.org