• 0 โหวต - 0 เฉลี่ย
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
แบบนี้เขาว่าเรียกแขกหรือเปล่า:คสช.แจ้งจับ'รังสิมันต์-พวก'ฝืนคำสั่งชุมนุมที่สกายวอล์ค์

#1
แบบนี้เขาว่าเรียกแขกหรือเปล่า : คสช.แจ้งจับ'รังสิมันต์-พวก'ฝืนคำสั่ง ชุมนุมที่สกายวอล์ค

วันนี้ 30 ม.ค. 2018 หลวงพี่เตี้ยได้มาโพสต์บอกกล่าวกันว่า....

พ.ต.ท.สมัคร ปัญญาวงศ์ รอง ผกก.(สอบสวน) สน.ปทุมวัน ได้รับแจ้งความจาก พ.อ.บุรินทร์ ทองประไพ นายทหารปฏิบัติการประจำกองบัญชาการกองทัพบก ปฎิบัติหน้าที่ หัวหน้าส่วนปฏิบัติการคณะทำงานด้านกฎหมายส่วนงานการรักษาความสงบแห่งชาติ เมื่อวันที่ 29 ม.ค. ที่ผ่านมา หลังได้รับมอบอำนาจจากคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ให้มาร้องทุกข์ กล่าวดำเนินคดี

1.นายรังสิมันต์ โรม

2.นายสิรวิชญ์ เสรีธิวัฒน์

3.น.ส.ณัฎฐา มหัทธนา

4.นายอานนท์ นำภา

5.นายเอกชัย หงส์กังวาน

6.นายสุกฤษฎ์ เพียรสุวรรณ

7.นายเนติวิทย์ โชติภัทร์ไพศาล

ข้อหา”ฝ่าฝืนคำสั่ง คสช.ที่ห้ามชุมนุมเกิน 5 คน ที่ทางกลุ่มออกมาเคลื่อนไหวระหว่างวันที่ 25 ม.ค. เวลา 21.00 น. และวันที่ 27 ม.ค.เวลา 19.00 น. ที่บริเวณสกายวอล์ค แยกปทุมวัน .

[Image: 27336615_1733389026727929_38871329950725...e=5B22D7AA]

เรียกแขกกกันแล้วครับ.....

คุณ Bugbunny ก็ได้ออกมาโพสต์ให้ความเห็นไว้ว่า...

คำสั่งห้ามชุมนุมเกินกว่าห้าคนนี้มีข้อมูลคือ…

ข้อ ๑๒ ผู้ใดมั่วสุม หรือชุมนุมทางการเมือง ณ ที่ใด ๆ ที่มีจํานวนตั้งแต่ห้าคนขึ้นไป ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ เว้นแต่เป็นการชุมนุม ที่ได้รับอนุญาตจากหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย ผู้กระทําความผิดตามวรรคหนึ่งที่สมัครใจเข้ารับการอบรมจากเจ้าพนักงานรักษาความสงบเรียบร้อยเป็นระยะเวลาไม่เกินเจ็ดวันและเจ้าพนักงานรักษาความสงบเรียบร้อยเห็นสมควรปล่อยตัวโดยมีเงื่อนไข หรือไม่มีเงื่อนไขตามข้อ ๑๑ วรรคสอง ให้ถือว่าคดีเลิกกันตามมาตรา ๓๗ แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ ๑๖) พ.ศ. ๒๕๒๙ ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขในการปล่อยตัว ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ

ข้อ ๑๓ การกระทําตามคําสั่งนี้ไม่อยู่ในบังคับของกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง และกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง

ข้อ ๑๔ เจ้าพนักงานรักษาความสงบเรียบร้อยและผู้ช่วยเจ้าพนักงานรักษาความสงบเรียบร้อยที่กระทําการไปตามอํานาจหน้าที่โดยสุจริต ไม่เลือกปฏิบัติ และไม่เกินสมควรแก่เหตุหรือไม่เกินกว่ากรณีจําเป็น ย่อมได้รับความคุ้มครองตามมาตรา ๑๗ แห่งพระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ แต่ไม่ตัดสิทธิผู้ได้รับความเสียหายที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากทางราชการตามกฎหมายว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่
     
      สั่ง ณ วันที่ ๑ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๕๘
      พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
      หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

ไอ้ทหารกากจอมลิ้นสากตัวนี้มันจะอ้างข้อ 13 ในการแจ้งจับ

แต่ขอบอกว่าให้ดูวันที่ลงชื่อในคำสั่งของเจ้านายมันด้วย

ประกาศนี้ออกมาก่อนหน้าการประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับล่าสุด

เมื่อมีรัฐธรรมนูญแล้ว กฎหมายใดที่ขัดหรือแย้งกับรัฐธรรมนูญต้องถูกยกเลิกทั้งสิ้น

คำสั่งนี้ขัดรัฐธรรมนูญ ไปสู้กันที่ศาลก็แล้วกัน

น้อง ๆ เขาไม่สนหรอก โทษจิ๊บ ๆ

ถ้าแพ้ก็ไปสู้กันต่ออีกสองศาลก็ยังไหว

แต่ตัวมันน่ะก็เตรียมโดนฟ้องโดนจับตาม ม. 157

ข้อหาเจ้าพนักงานกระทำการที่ถือว่าละเมิดสิทธิของประชาชนเอาไว้ด้วยก็แล้วกัน

ถ้าเกิดมีอะไรพลิกผันขึ้นมา ไม่รู้จบกฎหมายมาได้อย่างไร

ถนัดแพ่ง ถนัดล้มละลาย แต่เสือกเสนอหน้าทำคดีอาญา

นี่พูดตามหลักกฎหมายทั่วไปนะ แต่ก็ไม่รู้ว่าตุลาการไทยยังวิบัติอยู่หรือเปล่า

ก็เตือนกันไว้ก่อนว่าช่วงหลังนี่กระแสมันพลิกนะ

เห็นประกาศลงโทษตุลาการแบบเปิดเผยบ่อย ๆ

สมัยก่อนมุบมิบให้ออกไล่ออกกันเงียบ ๆ มาตลอด….

แบบนี้ก็น่าจะเป็นการ “ เรียกแขก “ อย่างหลวงพี่เตี้ยว่า....

สนุกกันใหญ่ละ...งานนี้....!

[Image: 27332089_135034460639030_355459904381774...e=5B25390F]
ค้นหา
ตอบกลับ
ได้รับขอบคุณจาก:

#2
Thai junta files charges against democracy activists


Associated Press

BANGKOK –  Thailand's ruling military junta has filed charges against seven democracy activists for calling for elections and an end to military rule.
Police Lt. Col. Samak Panyawong said Tuesday that a junta representative had filed charges of sedition and violating a ban on political gatherings against the activists, who demonstrated on Saturday.

Thailand has been under military rule since a 2014 coup ousted an elected government. One of many oppressive laws the junta has imposed is a ban on political gatherings of over five people. Sedition, or illicit efforts to bring about change in the country's laws, is punishable by up to seven years in prison.

The junta has pushed back several promised election deadlines, and recently indicated that polls intended for 2018 may be delayed.

http://www.foxnews.com/world/2018/01/30/...vists.html
นานาสาระ
ตอบกลับ
ได้รับขอบคุณจาก:

#3
 
 
Watana Muangsook   
  
เปลืองข้าวสุก

ผมขอยกย่องวีรกรรมของประชาชนทุกคนที่ไปแสดงพลังที่สกายวอร์ค พร้อมกับขอคารวะให้กับจิตใจของน้องนักกิจกรรมทั้ง 7 คน ที่ถูก คสช. แจ้งความดำเนินคดีในข้อหามั่วสุมหรือชุมนุมทางการเมืองเกินกว่า 5 คน ตามประกาศ คสช. ฉบับที่ 7/2557 และข้อหาปลุกปั่นยุยงตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 116 ประชาชนจะไม่ทิ้งพวกคุณและเราจะต่อสู้กับเผด็จการด้วยกัน ขอคารวะอีกครั้งครับ

การที่ประชาชนต้องไปรวมตัวเพื่อแสดงพลังต่อต้านการสืบทอดอำนาจ รวมทั้งเรียกร้องให้มีการเลือกตั้งภายในปี 2561 เนื่องจากหัวหน้า คสช. มีพฤติกรรมถ่วงเวลาการเลือกตั้งและสืบทอดอำนาจเผด็จการ ความผิดจึงเกิดจากหัวหน้า คสช. ที่เป็นคนไม่เคยอยู่กับร่องกับรอย ล่าสุดออกมาปฏิเสธแบบไร้ยางอายว่าไม่เคยเลื่อนการเลือกตั้ง ไม่สำเหนียกเลยว่าอำนาจที่ถืออยู่นั้นเป็นของประชาชนที่ตัวเองและพรรคพวกไปยึดมา เมื่อถึงเวลาที่ต้องคืนอำนาจกลับหาเรื่องถ่วงเวลาสารพัด พอประชาชนมาทวงสิทธิที่เป็นของประชาชนกลับไปแจ้งความดำเนินคดีกับประชาชนที่เป็นเจ้าของอำนาจ

เจ้าหน้าที่รัฐ ตำรวจ ทหาร ล้วนกินเงินเดือนที่มาจากภาษีของประชาชน สิ่งที่สมควรทำคือการปกป้องคุ้มครองเจ้าของภาษีแต่กลับไปรับใช้เผด็จการที่ยึดอำนาจจากประชาชน บางคนแสวงหาความก้าวหน้าจากเผด็จการโดยเอาอิสรภาพของประชาชนเป็นบันได อ้างเพียงต้องทำตามหน้าที่โดยไม่เคยดูความถูกต้อง ไม่มีกระทั่งความกล้าหาญที่จะปกป้องความซื่อตรงในวิชาชีพยอมก้มหัวให้เผด็จการเพื่อแลกกับตำแหน่งหน้าที่ บางคนออกมาสำรากข่มขู่ประชาชนโดยไม่มีสำนึกว่าข้าวแดงแกงร้อนที่ราดรดหัวตัวเองและครอบครัวทุกวันมาจากภาษีของประชาชน คนพวกนี้หากเปรียบเป็นหมาก็กัดเจ้าของไม่สมควรเลี้ยงให้เปลืองข้าวสุก ผมขอให้กำลังใจพี่น้องประชาชน วันหนึ่งอำนาจต้องกลับคืนมาเป็นของประชาชน ใครที่ทำกรรมไว้กับประชาชนให้ช่วยกันจำ อีกไม่นานเกินรอครับ

วัฒนา เมืองสุข
31
มกราคม 2561
นานาสาระ
ตอบกลับ
ได้รับขอบคุณจาก:


Digg   Delicious   Reddit   Facebook   Twitter   StumbleUpon  


You are visitor no. :   Theme © 2014 iAndrew  
Powered by: MyBB, © 2002-2018 MyBB Group.  
ลงโฆษณากับนานาสาระ ดอทโออาร์จี เพียงเดือนละ xxx บาท สนใจติดต่อที่ info@nanasara.org