• 0 โหวต - 0 เฉลี่ย
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
เอ..หรือว่า“ทรั๊มป์ “บอกปัด“ปายุด “เพราะจะบอกว่า “สหรัฐอเมริกาไม่มีเพื่อนเป็นอาชญากร

#1
ภายใต้บทบังคับ ของกฎหมายระหว่าประเทศ...

[Image: 19748858_850209971812668_502689681221414...e=59CF440D]

ตามนี้เลยครับ :


เมื่อได้พิจารณาด้วย บทบัญญัติที่ 2 ของ ร่างสนธิสัญญาที่ว่าด้วย ความรับผิดของรัฐ อันว่า ด้วยการกระทำ ที่ละเมิด ต่อ ตัวบทกฎหมายระหว่างประเทศ ในระดับนานาชาติ ปี ค.ศ. 2001 หรือ The Articles on the Responsibility of a State for Internationally Wrongful Acts, 2001

๑. สิ่งที่คุณประยุทธฯ หัวหน้า Junta ที่ได้ประกาศก้องโลก ออกไป ในเรื่อง การสร้าง และ การวางรถไฟไทยสาย “สุนัขหางด้วน” (ความเร็วปานกลาง ในระหว่าง ไทย - จีน) ทับซ้อน

๒. ลงไปบน สายทางรถไฟ ความเร็วสูง ของ เส้นทางสายทรานเอเชี่ยน เรลล์เวย์เน็ทเวริอค์ (the Trans - Asian Railway Network) ที่องค์การสหประชาชาติ โดย UNESCAP เป็น เจ้าของโครงการ

๓. เรา สามารถ เห็นได้ โดยไม่ต้องพิจารณา อย่างลึกซึ้ง ในข้อกฎหมาย แต่อย่างใดๆ ว่า เป็น การละเมิด ต่อ ข้อกฎหมาย ดังที่เขา ได้บัญญัติไว้ และ ว่ามา

๔. ถ้า ประชาชนคนไทยต่าง ปล่อยปละ ละเลย ให้มี การกระทำต่อไป จน จบสิ้น คนไทยทั้งประเทศ นั่นแหละ คือ

๕. ผู้ ที่ต้องรับผิดชอบ จ่ายค่าปรับไหม และ ชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ ชาติ หรือ รัฐ คู่ภาคีตาม (สนธิสัญญา) the Intergovernmental Agreement on the Trans - Asian Railway Network, 2006

๖. ทีนี้ เรา หันมา พินิจพิจารณา บทบัญญัติที่ 2 หรือ Article 2 ของบทสนธิสัญญา ดังที่กล่าวอ้าง เป็น ต้นร่างของสนธิสัญญา แต่ มีผลบังคับแล้ว ในฐานะ ที่เป็นข้อกฎหมาย

บทบัญญัติที่ ๒

Article 2 Elements of an internationally wrongful act of a State
บทบัญญัติที่ 2 องค์ประกอบ ของ การกระทำละเมิดของ รัฐ ในระดับนานาชาติ

๗. มีข้อความสำคัญ ที่ถอดความ เป็น ภาษาไทยได้ดังนี้:

“There is an internationally wrongful act of a State when conduct consisting of an action or omission:

“รัฐ ได้กระทำการละเมิด ต่อ ตัวบทกฎหมายระหว่างประเทศ เมื่อได้กระทำการ อันเป็น การกระทำ หรือ งดเว้นกระทำ

(a) is attributable to the State under international law; and
(ก) ที่การกระทำ ดังกล่าวของ รัฐ อยู่ในข่าย หรือ มีคุณลักษณะ เป็น การกระทำของ รัฐ ภายใต้บทบังคับของ กฎหมายระหว่างประเทศ และ

(b) constitutes a breach of an International obligation of the State.”
(ข) ที่กำหนดเอาไว้ว่า เป็น การละเมิด ต่อ พันธกรณีของ รัฐ ในระดับนานาชาติ”

๘. เมื่อการกระทำของรัฐไทย หรือ ประเทศไทย ในเรื่องการสร้าง และ การวางรางรถไฟ ความเร็วปานกลาง ทับซ้อน ลงไป บนเส้นทางสาย ทรานส์เอเชี่ยน เรลล์เวยย์  เน็ทเวิร์คโดยคุณประยุทธฯ หัวหน้า Junta ไม่ใช่ รัฐบาลที่ชอบด้วยกฎหมายของรัฐไทย หรือ ประเทศไทย และ การเข้ามาใช้ อำนาจรัฐ เข้ากระทำการ ยึดอำนาจรัฐ เป็น ความผิดตามสนธิสัญญา หรือ พันธกรณี (Obligation) ตามสนธิสัญญา หรือ

๙. (สนธิสัญญา) Convention against Corruption, 2003 และ รัฐไทย หรือ ประเทศไทย ได้ให้สัตยาบัน ต่อ สนธิสัญญา ฉบับดังกล่าวนี้ แล้ว ในวันที่ 1 มีนาคม ปี ค.ศ. 2011 หรือ ปี พ.ศ. ๒๕๕๔ ประเทศไทย มี หน้าที่ ต้อง งดเว้น ที่จะไม่กระทำการใดๆ ที่ฝ่าฝืน ต่อ ความตามที่บัญญัติไว้ในสนธิสัญญา ฉบับที่กล่าวถึงนี้ และ

๑๐. การเข้ายึดอำนาจ ไม่ทำให้ ผู้ยึดอำนาจ เป็น “อธิปัตย์ ” หรือ “the Sovereign” แต่ จะทำให้ ผู้ กระทำการ ยึดอำนาจ และ นำเอา อำนาจรัฐ ไปใช้ กลายเป็น อาชญากร ในความผิดตามกฎหมายระหว่างประเทศ (Criminal under International Law per se)

๑๑. เมื่อคุณประยุทธฯ ในฐานะหัวหน้า Junta ประกาศ ยก เส้นทางรถไฟ และ บวกด้วย ผลประโยชน์สองข้างทางรถไฟ (ความเร็วปานกลาง) ยกให้ แก่ จีนแผ่นดิน ใหญ่ ทั้งๆที่ ไม่มีอำนาจ กระทำได้

๑๒. อีกทั้งยัง สร้างเส้นทางรถไฟ สายนี้ ทับซ้อน ลงไป บนเส้นทางรถไฟฟ้าความเร็วสูง สายทรานส์เอเชี่ยนเรลล์เวยย์ ดังกล่าว ที่สหประชาชาติ โดย UNESCAP เป็น เจ้าของโปรเจ็ค จึงเป็น การละเมิดต่อ (สนธิสัญญา) ) the Intergovernmental Agreement on the Trans - Asian Railway Network, 2006 ซ้ำซ้อนเข้าไปอีกหนึ่งสนธิสัญญา

*****เพราะฉะนั้น ที่นายโดนัล ทรั๊มป์ ประธานาธิบดีของ สหรัฐอเมริกา คนปัจจุบัน ประกาศ ยกเลิก นัดการประชุมด้วย กลางคัน นั้น เท่ากับ สหรัฐอเมริกาบอก เราคนไทยว่า “สหรัฐอเมริกา ไม่มีเพื่อน เป็น อาชญากร ภายใต้บทบังคับของ กฎหมายระหว่างประเทศ” *****ขอขอบคุณ
อ. Thanaboon Chiranuvat

July 8st, 2017

........................ (มีต่อ)
ค้นหา
ตอบกลับ
ได้รับขอบคุณจาก:

#2
Trump really believes in Democracy and capitalism just like Dr. Thaksin. He will not mess around like Obama.
ค้นหา
ตอบกลับ
ได้รับขอบคุณจาก: NightOwl

#3
Today, Trump tweeter saying that Canadian President that he was stupid for paying ISIS Canadian that killed US soldier, Stupid and he has to sit next to him at the G20.

Trump is not a politician , so he will say what he wants and when he wants. This is what make all those old politicians unhappy and find ways to impeach him. Definitely, Trump doesn't like Prayuth because he sees North Korea method used by Prayuth

I am glad Trump is the President. It is not going to be Politic as Usual.
ค้นหา
ตอบกลับ
ได้รับขอบคุณจาก: NightOwl


Digg   Delicious   Reddit   Facebook   Twitter   StumbleUpon  


You are visitor no. :   Theme © 2014 iAndrew  
Powered by: MyBB, © 2002-2017 MyBB Group.  
ลงโฆษณากับนานาสาระ ดอทโออาร์จี เพียงเดือนละ xxx บาท สนใจติดต่อที่ info@nanasara.org